بر اساس این توافق نامه با هر بار خرید، شرعا و قانونا محتوای دانلود شده قابل استفاده توسط تنها یک نفر میباشد.
برای شرایط خاص در صورت نیاز به تخفیف برای خرید گروهی، میتوانید با شماره تلفن 09381125918 تماس حاصل فرمایید.
تنها به منظور پخش در اعتکاف های تخصصی و پخش گروهی جهت کادرسازی با اهداف فرهنگی-مذهبی، امکان استفاده از لایسنس انفرادی امکان پذیر میباشد.